Gender. Nauki prawne vs. językoznawstwo  

Monitoring wiedzy sędziów na temat tzw. ustawy antydyskryminacyjnej, czyli ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów unii europejskiej w zakresie równego traktowania przeprowadzony w 2013 roku przez Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego (Prawo antydyskryminacyjne w praktyce polskich sądów powszechnych pod red. Moniki Wieczorek i Katarzyny Bogutko dostępne w PDF) wykazał nie tylko braki wiedzy sędziów w zakresie istnienia…

Równości szans, płci i zapobieganie dyskryminacji w POWER 2014-2020

Na stronach http://www.efs.gov.pl wisi projekt programu operacyjnego, który zastąpi dotychczasowy POKL; POWER: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Prześledziliśmy co tam jest napisane na temat róności szans, równosci płci i zapobiegania dyskryminacji. Wiele nie ma, konkretów brak. Ale na tym poziomie pewnie więcej nie da się napisać, poza kilkoma zgranymi formułami. Równość i brak dyskryminacji jest zasadą horyzontalną,…

Nihil novi, czyli zasada równych szans kobiet i mężczyzn w UE i w Polsce

  Polityka równych szans kobiet i mężczyzn to jedna z polityk horyzontalnych Unii Europejskiej. Każde państwo członkowskie, a więc także Polska, zobowiązane jest do funkcjonowania w oparciu o przepisy zapobiegające dyskryminacji ze względu na płeć.  Ich podstawą staje się zawarty w 1957 roku Traktat rzymski ustanawiający Wspólnotę Europejską. Polska do Unii Europejskiej wstąpiła 47 lat później,…

Ewolucja polityki równości płci

…czyli dobre chęci, niedostatki i poprawki Choć zapis o równości płac kobiet i mężczyzn znalazł się już w treści Traktatu rzymskiego z 1957 roku, to szczegółowe działania w kwestii równości płci rozpoczynają się dopiero od lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Ten czas nazywa się okresem praw jednostki. Wówczas zapoczątkowano wydawanie konkretnych dyrektyw, które stały się podstawą…

zasada równych szans kobiet i mężczyzn_historia

Polityka równych szans kobiet i mężczyzn to jedna z polityk horyzontalnych Unii Europejskiej. Każde państwo członkowskie, a więc także Polska, zobowiązane jest do funkcjonowania w oparciu o przepisy zapobiegające dyskryminacji ze względu na płeć.  Ich podstawą staje się zawarty w 1957 roku Traktat rzymski ustanawiający Wspólnotę Europejską. Polska do Unii Europejskiej wstąpiła 47 lat później, w…